TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2021

Voimalajiliiton keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen. Näitä arvoja haluamme edistää paitsi tuottamissamme tapahtumissa ja lajien kehitystyössä sekä myös työnantajana ja urheilun kattojärjestönä.

Liiton tavoitteena on tasainen sukupuolijakauma - tehtävissä, tasa-arvon toteutuminen palkinnoissa ja palkkauksessa sekä tasapuolisten työskentely- ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta vastaavasta riippumatta.


Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2020

> Liiton lajeissa pyritään pitämään yhtenäinen määrä sarjoja sekä naisille, että miehille.

> Kaikki sarjat palkitaan samanarvoisin palkinnoin.

> Liiton hallituksessa on 1 nainen ja 2 miestä.

> Liiton aktiivisista toimihenkilöistä enemmistö on naisia.


Liiton tasa-arvotavoitteet vuodelle 2021

> Toimihenkilöt kokevat, että liitto on tasa-arvoinen harrastus- ja työpaikka.

> Edistää harrastuksien ja muun elämän tasapainoa.

> Säilyttää sukupuolijakauma vähintään välillä 40–60 % niissä tehtäväryhmissä, joissa se on jo ollut tasa-arvoinen.

> Edistää tasaista sukupuolijakaumaa tällä hetkellä nais- ja miesvaltaisissa rooleissa.

> Palkkaus ja palkitseminen Voimalajiliitossa on sukupuolesta riippumatonta.


Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen

> Liitto seuraa naisten ja miesten sukupuolten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin.

> Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista palkitsemisessa seurataan vuosittaisella kartoituksella.


Harrastuksen/Työn ja perhe-elämän tasapainon edistäminen

> Liiton tehtäviä pystyy lähes pääsääntöisesti tekemään oman aikataulun mukaan ja työsuhteissa pääpaino     on  osa-aikatyössä, joiden työaikoihin voi tapahtumia lukuunottamatta itse vaikuttaa..

> Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin perhevapaisiin.

> Liitossa suhtaudutaan myönteisesti etätyöhön. Etätyössä huomioidaan kuitenkin työtehtävän sekä tiimin       ja toiminnon tarpeet.


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikki Voimalajiliittolaiset tai liitosta vapaaehtoistehtäviä/työtä hakevat ovat samanarvoisia iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.


Yhdenvertaisuuden edistämiseksi

> Liitto toimii siten, että ennakolta ehkäistään syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua.

> Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen.

> Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista.

> Liitto pyrkii lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta rekrytoimalla mahdollisuuksien mukaan eri etnisiä     ryhmiä edustavia tekijöitä.


 Voimalajiliitto kantaa yhteiskuntavastuuta ja edistää yhdenvertaisempaa työelämää.


Suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan liiton hallituksessa ja lajien johtotiimeissä.

Keskeisiä tunnuslukuja seurataan osana johdon raportointia vuosittain.

Liiton puheenjohtaja toimii liiton vastuuhenkilönä tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa.


Yhteistyössä


YHTEISTYÖSSÄ