TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tapahtumat ja harrastaminen

Lajiympäristön rakenteellisia seikkoja ovat  tilan ja välineiden turvallisuus, oikeat suoritustekniikat sekä alueen valaistus, ääniympäristö ja myös sisäilman laatu.

Toiminnallisia tekijöitä ovat liikkumisen ja harjoiteliikenteen järjestely sekä harrastus- ja toimitilojen järjestys ja siisteys.

Harrastus- ja tapahtumapaikalla on huolehdittava siitä, että fysikaaliset, kemialliset ja biologiset terveysvaarat on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa.

Kilpailu- ja harrastuspaikan varusteiden, laitteiden ja  suorituspaikkojen tulee olla kunnossa ja niitä saa käyttää vain niihin lajeihin ja niissä olosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu. Myös tarvittavien suojainten ja apuvälineiden tulee olla kunnossa ja käyttötilanteeseen tarkoitettuja.


Asennot ja Liikkeet

Raskas ruumiillinen harjoittelu, äkilliset voimakkaat kuormitukset ja toisaalta pitkäkestoinen paikallaan olo kilpailuiden aikana ja staattiset harjoitteet lisäävät fyysistä kuormittumista ja aiheuttavat niska-hartia-, selkä- ja ala- ja yläraajatapaturmien ja vammojen riskiä.

Urheilijan tulee tiedostaa harjoitteen kuormitustekijät suhteessa omaan suorituskykyynsä. Keskeisiä kuormitustekijöitä ovat taakan paino, suoritusasennot ja nostotiheys.

Liiton koulutuksissa annetaan nosto-opetusta ja ohjausta oikeiden tekniikoiden saavuttamiseksi..

Järjestys ja siisteys

Tapahtuma- ja harjoituspaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä siisteydestä ja esimerkiksi liukkauden torjunnasta

Turvallisen ja terveellisen tapahtuma- ja harrasteympäristön varmistamisesta tärkeintä on oman suorituspaikan vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja tarvittavat toimenpiteet, joilla tunnistetut riskit hallitaan.


Yhteistyössä


YHTEISTYÖSSÄ